Our Sensei‎ > ‎

Lineage

Takahara Peichin
(1683-1760)

Kusanku
(China, dates unknown)

Sakugawa Kanga "Todi"
(1733-1815)
Matsumura Sokon "Bushi"
(1796-1893)
Itosu Anko
(1830-1915)Richard Kim
(1917-2001)
Chibana Choshin
(1885-1969)


Clarence Lee

(1927-2016)

Shugoro Nakazato 

(1919 - 2016)

Mits Kimura
(1917-1993)
Doug Perry
(1937-)
Bill Paul
(1938-1989)

Sam Ahtye
(1949-)